B PAMOKOS – PRADEDANTIEMS

Įvadinės pamokos
Pamokos pažengusiems
Žodyno praktikos pratimai
Žinių patikrinimo testai

 

B1

● Pasisveikinimo frazės angliškai.
● Anglų kalbos fonetiniai garsai ir jų žymėjimas.
● Anglų kalbos neįprastų garsų tarimo pratimai.
● Anglų kalbos abėcėlė.
● Atsisveikinimo frazės. Išbandykite nemokamai

 

B2

● Anglų kalbos Fonetiniai garsai, jų žymėjimas.
● Anglų kalbos Tarimo taisyklės (snake snake, cake cake, car car, bar bar).
● Susipažinimo frazės angliškai.
● Pažintis su Mege.
● Anglų kalbos veiksmažodis to be(būti) – vartai į veiksmažodžių lobyną.
● Anglų kalbos įvardžiai. Išbandykite nemokamai

 

B3

● Žodžio kirtis, jo žymėjimas.
● Žodžių rašyba ir sakymas paraidžiui (spelling).
● Tolimesnė pažintis su veiksmažodžiu būti (to be). Jo vartojimas sakiniuose.
● Daugiskaitos įvardžiai.
● Nežymimasis artikelis a.
● Šnekamosios kalbos frazės.

 

B4

● Pasaulio šalys, tautybės.
● Pagrindinės frazės: Where are you from? (Iš kur esi?) ir Where do you come from? (Iš kur esate kilęs?) What is your nationality? (Kokia jūsų tautybė?) What is the capital of Lithuania? (Kas yra Lietuvos sostinė?).
● Veiksmažodžio to be (būti) trumpa teigiama forma ir vartojimas sakiniuose. Išsireiškimai, vartojami su veiksmažodžiu to be.
● Aplinkybės at home, at work, at school, in the house, in the garden.
● Nežymimasis artikelis a/an (tęsinys).
● Būdvardžiai.
● Diktantas (iš pirmų trijų pamokų žodžių ir frazių).
● Žodžių sakymas paraidžiui (spelling).

 

B5

● Pagrindinė frazė: What‘s your job? Pažintis su įvairiomis profesijomis.
● Pasaulio kalbos.
● Daiktavardžių daugiskaita.
● Neigiama veiksmažodžio to be forma.
● Angliškojo sakinio struktūra, jos ypatumai.
● Šnekamosios kalbos frazės. Klausimai su can (galėti).

 

B6

● Pokalbiai. Šnekamosios kalbos frazės. Pirmųjų penkių pamokų apibendrinimas.
● Tolimesnė pažintis su nepažįstamuoju. How old are you? What‘s your address? What‘s your telephone number?
● Pažintis su skaitvardžiais nuo 1 iki 10.
● Šeima. Šeiminė padėtis. Klausimai apie šeimos narius. How old is your son? Is your daughter single?
● Netaisyklinga daiktavardžių daugiskaita.
● Įvardžiai. Įvardžių you ir your subtilybės.
 

B7

● Pokalbiai. Šnekamosios kalbos frazės. What are you interested in? What‘s your hobby?
● Įvardžio ir artikelio sąveika sakinyje. Pavyzdžiai.
● Trumpas įvadas į skaičiuotinus ir neskaičiuotinus daiktavardžius.
This – šis, ši. That – tas, ta.
● Spalvos. What‘s your favourite colour?
● Skaitvardžiai nuo 10 iki 20. Nulio ypatybės.
● Klausiamieji to be sakiniai.
● Prielinksniai in on at. Jų vartojimas sakiniuose su vietos aplinkybėmis.
● Frazės: good at, bad at, angry with, kind of you.
 

B8

● Pokalbiai. Šnekamosios kalbos frazės Here you are. You are welcome.
● Trumpi atsakymai į to be klausimus.
● Vertimo pratimas.
These – šie, šios. Those – tie, tos.
● Mano namai – mano tvirtovė. My home is my fortress. Namas, kambariai, aukštai.
● Kelintiniai skaitvardžiai nuo 1 iki 10.
● Išsireiškimai There is ir There are.
● Prielinksniai behind, next to, under.
 

B9

● Pokalbiai. Klausimų žaidimas apie įžymybes.
● Prisistatymas. Pristatymas.
● Išvaizda. How tall are you? What colour are your eyes?
● Frazių vertimo pratimas.
● Laikrodis, valandos. What‘s the time? (Big Benas, Prahos laikrodis)
● Savaitės dienos. Which day of the week is it today?
● Klausiamieji žodžiai: What? Who? Where? When? Why? Which? How?
● Klausiamieji to be sakiniai su klausiamuoju žodeliu. Special questions.
 

B10

● Šnekamosios kalbos frazės. How is life? Bless you.
● Bilieto įsigijimas stotyje. How much is it? (at the station).
What is this? What are these?
● Veiksmažodžio to be apžvalga. Vertimo iš lietuvių į anglų kalbą pratimas.
● Kitų veiksmažodžių bendratis.
● Įvadas į The Present Simple – Esamąjį paprastąjį laiką.
 

B11

● Pokalbiai. Šnekamosios kalbos frazės. Not at all. You are on time.
● Būdo bruožai. Būdvardžiai apibūdinantys charakterio bruožus. What is he/she like? Koks jis? Kokia ji?
● Mėnesiai. Metai. When‘s your birthday? What‘s your favourite month?
● Metų laikai. Seasons. Spring, summer, autumn, winter.
● Prielinksniai in on at. Jų vartojimas sakiniuose su laiko aplinkybėmis.
The Present Simple – Esamasis paprastasis laikas. Teigiami sakiniai. Veiksmažodžiai su įvardžiais: I, you, we, they.
 

B12

● Pokalbiai. Šnekamosios kalbos frazės. See you tomorrow. See you next week. See you soon. It‘s good to see you again.
● Kūno dalys. Parts of the body.
● Kirčio ženklas daugiaskiemeniuose žodžiuose.
● Kilmininko linksnis.
● Priešingos reikšmės būdvardžiai young – old, tall – short.
The Present Simple – Esamasis paprastasis laikas. Teigiami ir klausiamieji sakiniai su įvardžiais I, you, we, they. Išsireiškimai su veiksmažodžiu have.
 

B13

● Pokalbiai. Frazės skambinant į biurą. Can/Could I speak to…? Could I take a message?
● Darbas. Žaidimas „Atspėk mano profesiją“ – klausimų praktikos pratimas.
● Daiktai darbo kabinete. At the Office.
● Kiekiniai skaitvardžiai nuo 20-100, tūkstantis, milijonas.
The Present Simple – Esamasis paprastasis laikas. Special questions. Klausimai su klausiamaisiais žodeliais ir įvardžiais: I, you, we, they.
 

B14

● Šnekamosios kalbos frazės.
● Didžioji Britanija ir Jungtinė Karalystė. Great Britain and the United Kingdom.
● Dažnumo prieveiksmiai (always, sometimes ir kt ).
● Laikas. Minutės, pusvalandžiai, ketvirčiai (a.m., p.m.).
● Įprasta Megės diena.
● Daiktavardžių daugiskaitos rašybos taisyklės (a box – boxes, a company – companies)
The Present Simple. Neigiami sakiniai su įvardžiais: I, you, we, they.
 

B15

● Darbo interviu. Job interview. Biuro darbuotojo ir darbininko pozicijos. Can you work hard? Can you work at weekends? Are you good at languages?
The Present Simple – Esamasis paprastasis laikas. Trečiasis vienaskaitos asmuo – he, she, it. Teigiami sakiniai.
● Patarimai kaip mokytis. Išbandykite nemokamai
 

B16

● Šnekamosios kalbos frazės. Pokalbis su Mege.
● Oras. What‘s the weather like? Beasmeniai sakiniai.
● Kelintiniai skaitvardžiai nuo nuo 10 iki 100. What‘s the date today?
The Present Simple – Esamasis paprastasis laikas. Trečiasis vienaskaitos asmuo – he, she, it. Rašybos taisyklės. Teigiami ir klausiamieji sakiniai.
 

B17

● Transportas. Transport. Keliavimo būdai. Ways of travelling: go by, ride, cycle, give a lift.
How long does it take you to get to work? It takes me twenty minutes.
● Pokalbis su Mege.
The Present Simple – esamasis paprastasis laikas. Trumpi atsakymai į klausimus ir neigiami sakiniai su vienaskaitos trečiuoju asmeniu he, she, it.
 

B18

● Sportas ir laisvalaikio veikla. Sport and leisure activities. Do you like skiing? Do you like travelling?
● Žodžio like ypatumai (look like, like that, like doing).
Let‘s go… Why don‘t we see..? Dialogai.
● Klausimų kampelis. Klausimų praktikos ir vertimo pratimai. I dalis.
 

B19

● Drabužių parduotuvėje. At the clothes shop. Dialogas.
● Liepiamoji nuosaka.
● Dialogas su Mege.
● Žodžių go, come ir get reikšmė bei vartojimas.
● Klausimų kampelis. Vertimų pratimai. II dalis. Neiginiai klausimuose.
 

B20

● Maistas. Food. Skaičiuotiniai, neskaičiuotiniai daiktavardžiai. Frazė Would you like..?
● Žodeliai some/any. Dialogas.
● Klausimai su How much? How many?
● Įvardžiai me, him, her, it, you, us, them.
The Past Simple – būtasis paprastasis laikas. Klausimai ir neiginiai. Did you…? I didn‘t…
● Veiksmažodžiai su prielinksniu to: talk to, speak to, listen to.
 

B21

● Nusikaltimai ir nusikaltėliai. Crimes and criminals.
● Būdvardžių laipsniavimas. I dalis – aukštesnysis būdvardžių laipsnis.
● Žodžių do ir make vartojimas
The Past Simple – būtasis paprastasis laikas. Teigiami ir neigiami sakiniai. Taisyklingieji ir netaisyklingieji veiksmažodžiai.
● Veiksmažodžių formos
 

B22

● Krypties nusakymas. Directions. Pokalbiai.
● Būdvardžių laipsniavimas. II dalis – aukščiausias būdvardžių laipsnis. Posakiai su as…as (as tall as). Žodelis so su būdvardžiais.
The Past Simple. Veiksmažodžio to be forma praeityje – was/were. Netaisyklingieji veiksmažodžiai (tęsinys).
● Iš Megės dienoraščio. Pasakojimas A SLEEPLESS NIGHT (Bemiegė naktis).
● Klausimo su žodeliu Who ir What sudarymo ypatybė. Klausimų sudarymas pasakojimui.
 

B23

● Pinigai. Money. Money doesn’t grow on trees. Pinigai ant medžių neauga. Frazė can afford.
● Oro uoste. At the airport. Frazės.
● Žodis could (žodžio can mandagesnė išraiška ir būtojo laiko atitikmuo).
● Taisyklingųjų veiksmažodžių galūnės –ed tarimo taisyklės. Netaisyklingieji veiksmažodžiai (tęsinys).
British English ir American English kalbų skirtumai.
● Veiksmažodis have ir jo atitikmuo have got.
 

B24

● Darbo interviu. II dalis. Job interview. Part II
● Žymimasis artikelis the.
● Žodžiai little (a little), few (a few) ir jų ypatybės kalbos vartojime.
● Būdvardžiai su galūne –ed ir –ing.
● Prieveiksmiai.
● Sudėtinis sakinys. Jungtukai and, but, so, because.
 

B25

● Pasimatymai, vestuvės, gimimas. Dating, wedding, birth.
● Žodžių junginiai su get (get dark, get lost, get hungry).
● Sakinio struktūra. Jungiamieji žodeliai which, who, what, where.
● Būsimasis laikas. The Future Simple Tense. Teigiami, neigiami ir klausiamieji sakiniai.
● Pokalbis su nepažįstamuoju. Megės pažintis su vaikinu Denu.
● Pradinio kurso apibendrinimas.

Įvadinės pamokos
Pamokos pažengusiems
Žodyno praktikos pratimai
Žinių patikrinimo testai

Comments are closed.