E PAMOKOS – PAŽENGUSIEMS

Įvadinės pamokos
Pamokos pradedantiems
Žodyno praktikos pratimai
Žinių patikrinimo testai

 

E1

● Asmeninė informacija užsakant viešbutį ir atvykus į jį.
British English ir American English – britų bei amerikiečių anglų kalbos skirtumai.
● Esamasis Paprastasis – The Present Simple laikas.
● Fraziniai veiksmažodžiai talk to, go to ir go for.

 

E2

Pamokos tema – drabužiai. The topic – clothes. Megė drabužių parduotuvėje. Maggy at the clothes shop.
● Žodžiai too ir enough. The words too and enough.
● Situacija į kurią pakliuvo Megė (per ilgos ir per trumpos kelnės). Pasakojimo apie poną Brigsą II dalis. The situation Maggy got into. (Too long and too short trousers.) Story about Mr Briggs, part II.
● Veiksmažodžio būti esamojo laiko klausiamoji forma. The Present Simple TO BE questions.
● Fraziniai veiksmažodžiai – shout to / shout at, look at / look for, look after. Phrasal verbs – shout to / shout at, look at / look for, look after.

 

E3

● Namų interjero dizainas. Home interior design.
● Pokalbiai telefonu. Frazės surinkus neteisingą telefono numerį. Megės susitikimas ir pokalbis su klientu. Talking on the phone. Dialling the wrong number. Meggy‘s meeting and conversations with the customer.
● Gramatikos skyrelyje – veiksmažodžio to be (būti) vartojimo subtilybės. Grammar – use of to be.
● Frazės there is ir there are, prielinksniai under, between, opposite, behind, in front of, next to, above, below. There is and there are, prepositions under, between, opposite, behind, in front of, next to, above, below.

 

E4

● Naujos daugiskaitos rašybos taisyklės, skaičiuotiniai ir neskaičiuotiniai daiktavardžiai jų vartojimas sakiniuose. New spelling rules for plurals, countable and uncountable nouns.
●Frazės su vietos prielinksniais in, on, at, bei žymimojo artikelio the vartojimas. Phrases with the prepositions of the place in on at, definite article the.
● Automobilio dalys, nelaimingas atsitikimas kelyje. Car parts, the car accident.

 

E5

● Medicininiai terminai, žodžiai, apibūdinantys galvos, dantų, nugaros ir kitokį skausmą. Kaip registruotis pas gydytoją. Dažnai pasitaikančios gydytojo ir paciento frazės, patarimai (should/souldn‘t). Medical expressions, different aches (toothache, backache etc.), how to make an appointment to see a doctor. Common doctor and patient expressions, advice (should/shouldn‘t).
● Žodžio want ypatybės. The word want.
● Fraziniai veiksmažodžiai put on/ take off. Phrasal verbs put on/ take off.

 

E6

● Sakinio konstrukcija su žodžiu want (tęsinys, praktika). Construction of a sentence with the word want (continuing and practising).
● Present Simple laiko vartojimo taisyklės. Present Simple – rules of the use.
● Fraziniai junginiai. Phrases.
● Žodynas ir frazės pinigų tema. Money- vocabulary and expressions.
 

E7

● Sąlygos sakiniai – pirmasis sąlygos sakinys. Conditionals – The 1st Conditional.
● Būsimojo laiko daryba bei žodžio shall naudojimas. The Future Simple – formation. The use of shall.
● Gyvenimo mieste privalumai ir trūkumai. Advantages and disadvantages of living in a city.
● Prielinksnis to su žodžiais: listen, speak, talk, happen, belong. Preposition to with the words listen, speak, talk, happen, belong.
 

E8

● Gerundijus. Esamasis Tęstinis laikas, daryba. Teigiami, neigiami sakiniai. Gerund. The Present Continuous, formation. Affirmatives and negatives.
● Gyvenimo kaime privalumai ir trūkumai. Advantages and disadvantages of living in the country.
● Fraziniai junginiai. Kiti prielinksnio on vartojimo atvejai. Other usage of the preposition on.
 

E9

● Esamojo tęstinio laiko klausimai ir vartojimas. Klausimų praktika. The interrogatives and use of the Present Continuous. Practice.
Žodžio get vartojimo ypatybės. The way of use of the word get.
● Šnekamosios kalbos posakiai. Everyday phrases.
 

E10

● Esamojo paprastojo ir esamojo tęstinio laikų vartojimo skirtumai. Pavyzdžiai. Posakis Be going to. The Present Simple and The Present Continuous (comparison of the use). Be going to.
● Fraziniai junginiai. Kartojimo praktika. Phrases. Revision practice.
 

E11

● Modaliniai veiksmažodžiai can could, may might. English modal verbs.
● The Past Simple
laiko kartojimas, vartojimo taisyklės. Revision of the Past Simple tense. Rules of use.
● Krypties nusakymo frazės. Giving directions. Phrases.
 

E12

● Modaliniai veiksmažodžiai must ir have to. English modal verbs must and have to.
● The Past Simple
laiko kartojimas, vartojimo taisyklės. Revision of the Past Simple tense. Rules of usage.
● Žodynas ir frazės valgio gaminimo tema. Gaminame cepelinus. Vocabulary and expressions. Cooking. Making cepelinai.
 

E13

● Veiksmažodžio to be vartojimas būtajame laike (kartojimas). The Past Simple of the verb to be (revision).
Antrasis sąlygos sakinys.The Second Conditional.
● Pamokos tema – Atostogos. The topic of the lesson – Holiday.
 

E14

● Antrasis sąlygos sakinys. Praktika. The Second Conditional. Practice.
Būtasis tęstinis laikas. The Past Continuous Tense.
● Įvardžiai myself, yourself, themselves ir kiti. Frazė each other – vienas kitą. Reflective pronouns myself, yourself, themselves. A phrase each other.
 

E15

● Būtasis tęstinis laikas. Tęsinys. Praktika. The Past Continuous Tense (continuing and practicing).
● Žodžių junginys either or/ neither norarba tai arba kita. Either or/ neither nor.
● Švietimo sistema. Education system.
 

E16

● Būsimasis tęstinis laikas. The Future Continuous Tense.
● Neveikiamoji rūšis. The Passive Voice.
● Prielinksniai. Frazių praktika. Prepositions. Phrase practice.
● Trečiosios veiksmažodžių formos praktika. Practice of the III form of the verb.
 

E17

● Neveikiamoji rūšis. Tęstiniai laikai. The Passive Voice. Continuous Tenses.
Used to vartojimas sakinyje. Used to in the sentence.
● Prielinksniai. Frazių praktika. Prepositions. Phrase practice.
● Trečiosios veiksmažodžių formos praktika. Practice of the III form of the verb.
 

E18

● Esamasis atliktinis laikas. The Present Perfect Tense.
● Frazių praktika. Phrase practice.
● Trečiosios veiksmažodžių formos praktika. Practice of the III form of the verb.
 

E19

● Esamasis atliktinis laikas. The Present Perfect Tense.
● Ar ne? klausimai. Tag questions.
● Trečiosios veiksmažodžių formos praktika. Practice of the III form of the verb.
 

E20

● Esamasis atliktinis laikas. The Present Perfect Tense.
● Sakinio struktūros praktika. Practice of the sentence structure.
● Trečiosios veiksmažodžių formos praktika. Practice of the III form of the verb.

Įvadinės pamokos
Pamokos pradedantiems
Žodyno praktikos pratimai
Žinių patikrinimo testai

Comments are closed.