ELEMENTARY – TURINTIEMS PAGRINDUS – PAMOKA E18

KITA PAMOKA

● Esamasis atliktinis laikas. The Present Perfect Tense.
● Frazių praktika. Phrase practice.
● Trečiosios veiksmažodžių formos praktika. Practice of the III form of the verb.
● Idioma. Idiom.

Štai ir atėjo laikas susipažinti su dar vienu – esamuoju atliktiniu laiku, kurio pavadinimas angliškai skamba The Present Perfect TensePerfect – tobulas. Gal ir šis laikas tobulas? Žinau, kad skamba keistai, tačiau tai – esamasis atliktinis laikas. Veiksmas jau atliktas, bet siejasi su dabartimi. Tokio laiko lietuvių kalboje nėra, todėl suprasti jį prireiks šiek tiek laiko. Palengva prisiliesime prie jo ir suvoksime. Šio laiko veiksmažodžiai į lietuvių kalbą kartais verčiami esamuoju, kartais būtuoju kartiniu laiku. Pirma išsiaiškinkime kaip jis sudaromas. Viską paaiškinsiu nuosekliai, todėl keletą kartų vis sugrįždami prie aiškinamų taisyklių, šį laiką įveiksite. Jį aiškinu savaip ir pradedu nuo to, kaip jis sudaromas.
DARYBA

Esamojo atliktinio  The Present Perfect  laiko formulė tokia:

Have (has) + V-III

Kaip matote, III-ioji veiksmažodžio forma mums labai praverčia. Tad mokykitės lentelę ir žinosite kaip vartoti neveikiamąją rūšį ir atliktinius laikus. Beje, žodis have arba vienaskaitos III-ajame asmenyje has nereiškia turėti. Tai pagalbinis veiksmažodis. Jo pagalba kartu su III-ąja forma ir sudaromas Present Perfect laikas. Laiko pavadinimas skamba keistai. Veiksmas atliktas. Tad mes suprantame, kad jis turėtų likti praeityje, tačiau pavadinimas Esamasis atliktinis  tikrai suglumina ne vieną. Kaip gali būti esamasis, jei veiksmas jau atliktas. Pasiaiškinkime.
Esamuoju jis vadinamas todėl, kad veiksmas siejasi su dabartimi. Tai yra nuo tada, kai veiksmas įvyko, rezultatai yra matomi iki šiol, iki dabarties taško.
Pavyzdžiui, sakinyje I have lived in Vilnius all my life suprantama, kad nuo tada, kai žmogus gimė, jis visą laiką gyveno ir tebegyvena Vilniuje.
Sakinyje My father has washed the car, kurį verčiame į lietuvių kalbą Mano tėtis nuplovė automobilį natūraliai kyla klausimas, kodėl negalima vartoti Past Simple laiko ir pasakyti My father washed the car. Galima, tačiau skirtumas yra toks, kad kalbėdami apie praeitį ir vartodami būtąjį paprastąjį laiką, konkretizuojame, kada tiksliai įvyko veiksmas ir naudojame aplinkybes yesterday, last week, last summer, last year, a month ago, an hour ago ir panašiai. Kai kalbame apie neseniai įvykusį veiksmą ir akivaizdų rezultatą, vartojame Present Perfect laiką. My father has washed the car. Aišku, kad tėtis nuplovė automobilį ir jis dabar švarus. Jei vartojame būtojo laiko aplinkybę, tai ir laikas turi būti būtasis Past Simple. My father washed the car yesterday.
Painu gali atrodyti todėl, kad į lietuvių kalbą šis įdomus Present Perfect laikas verčiamas esamuoju ir būtuoju laiku. Bet po kelių pamokų viskas susidėlios į vietas ir žinosite kada ir kaip šį laiką vartoti kalboje.
Dabar pasakysiu keletą pavyzdžių, kad suprastumėte, kodėl anglai atskyrė laikus pagal reikšmes, nors žinote, jog laikai yra trys – esamasis, būtasis ir būsimasis. Kodėl esamasis laikas gali būti paprastas, tęstinis, kuriuos jau įsisavinote ir dar atliktinis bei atliktinis tęstinis? Išvestiniai laikai turi savo reikšmes. Jei sakote faktą, naudojate esamąjį paprastąjį laiką:
I live in Vilnius. I work in a bank. I have a car.
Jei norite pabrėžti laikinumą, tam skirtas esamasis tęstinis laikas:
My son is working in a cafe this summer.
They are staying in a beautiful hotel.
I am having a wonderful time here.
Tačiau, jei jūs norite pasakyti kiek laiko jūs kažką veikiate – gyvenate, dirbate ar panašiai, čia jums reikalingas atliktinis laikas.
Palyginkite:
I live in Vilnius. – sakote faktą.
Tačiau sakinyje I have lived in Vilnius all my life nurodote laikotarpį, kiek laiko gyvenate Vilniuje.
Galbūt gyvenate Londone, tuomet faktą išreiškiate taip – I live in London.
Norėdami pasakyti kiek laiko gyvenate Londone, vartokite tokį sakinį:
I have lived in London for three years. Šiuo atveju nurodote laikotarpį – trejus metus ir naudojate prielinksnį for. I have lived in London for two years, for ten years, for five months ir panašiai.
Įsidėmėkite, kai vartojate žodžių junginį all my life, prielinksnio vartoti nereikia.
I have lived in Vilnius all my life.
Savo mokymo sistemoje pirma išmokau simple – paprastuosius laikus, kad žmogus sugebėtų pasakyti tai, kas yra, buvo ar bus, tai, kas vyksta, vyko ar vyks. Taigi nieko tokio, kad kalbėdami paprastu esamuoju laiku ir sakydami tik faktą taip pat pasakydavote ir laikotarpį. Dabar, kai jau patobulėjote, žinosite kokį laiką naudoti, norint išreikšti vieną ar kitą mintį taip, kaip tai daro anglai, naudodami tokį mums lietuviams sunkiau įkandamą Present Perfect laiką. Jo vartojimo taisyklių yra gana nemažai, palengva prisiliesime prie jų ir laiką suvoksite bei įsisavinsite. Prisiminkite, kad veiksmas vyksta iki dabarties momento, todėl jo reikšmė – gyvename, dirbame arba kažką veikiame iki šiol. Rezultatas matomas, siejasi su dabartimi. Todėl išėjusių Anapilin žmonių su dabartimi sieti nebegalime. Jei rašytojas gyvas sakome He has writen a lot of books. Tačiau, jei rašytojas jau miręs, apie jo kūrybą kalbame būtuoju laiku He wrote a lot of books. Nesvarbu, kad tas knygas skaitome ir šiandien, tačiau jei žmogaus nebėra gyvųjų pasaulyje, juos ir tai, ką jie nuveikė, minime būtuoju paprastuoju – Past Simple laiku.
Šnekamoje kalboje pagalbiniai žodeliai have ir has trumpinami:
I‘ve lived in Vilnius all my life.
We‘ve been friends for ten years.
They‘ve talked about their trip a lot.
He‘s lived in Amsterdam for five years.
Atkreipkite dėmesį, trumpinys he‘s šiame sakinyje reiškia He has, o ne he is. Nes trumpinama vienodai he‘s. Tačiau šalia trumpinio esanti trečia veiksmažodžio forma parodo, kad tai esamasis atliktinis Present Perfect laikas.

Keletas sakinių su atliktiniu laiku angliškai ir lietuviškai:
He has finished his work. Jis pabaigė savo darbą.
They have had many problems at work. Jie turėjo daug problemų darbe.
She has had a cold for a week. Ji buvo peršalusi savaitę.
My friend has never seen that film. Mano draugas niekada nėra matęs to filmo.
He has lost his pen. Jis pametė parkerį.
The children have made a mess. Vaikai padarė netvarką.
My cousin has eaten a lot of sweets lately. Mano pusbrolis valgo daug saldumynų pastaruoju metu.
Our partners have received our offer by e-mail. Mūsų partneriai gavo mūsų pasiūlymą elektroniniu paštu.
He has eaten grilled chicken. Jis suvalgė keptą viščiuką.
She has bought a new laptop recently. Ji neseniai nusipirko naują nešiojamą kompiuterį.

Dabar pasimokysime kaip klausti klausimo, kuris reiškia Ar esi gyvenime kur nors buvęs. Jį galima mokytis kaip frazę, gerai įsidėmėti. Pagalbinis Have atsiranda sakinio priekyje ir kartu su žodelio be trečiąja forma been sudaro klausimą:
Have you been to England? Ar esi buvęs Anglijoje? Kodėl negalima klausti paprastu būtuoju laiku? Galima. Tik tuomet vertėtų nurodyti praeities aplinkybę:
Were you in England last winter? Ar buvai Anglijoje praeitą žiemą?
Kada norime paklausti ar apskritai žmogus kada nors yra buvęs kokioje nors šalyje, tuomet reikėtų klausti Present Perfect laiku Have you been to England? Dar vienas akcentas žodelis to, kuris taip pat gali trikdyti. Norėtųsi sakyti kitaip, bet taisyklė reikalauja būtent šio žodžio. Tad dabar kartokite paskui mane klausimą ir įsidėmėkite jį kaip frazę. Pakartojus šį pratimą kelis kartus ji jums nebe atrodys keista ir įsiminsite kokius žodžius ir kaip klausime reikia vartoti. Prisiminkite, kad eiliškumas sakinyje labai svarbus ir žodžių tvarkos keisti negalima. Tad paklausinėkime draugų, kokiose šalyse jie yra buvę. Beje, trumpas atsakymas būtų toks Yes, I have. No, I haven‘t.
Have you been to Sweden?
Have you been to Spain? 
Have you been to Italy?
Have you been to Germany?
Have you been to Scotland?
Have you been to Portugal?
Have you been to Fance?
Have you been to Russia?
Have you been to Australia?
Have you been to America?

Štai taip klausiama apie tai, ar žmogus yra kur nors buvęs. Galima įterpti žodelį ever – kada nors ir klausti su juo.
Ar esi kada nors buvęs Kanadoje? Have you ever been to Canada?
Daugiau pavyzdžių:
Have you ever been to Estonia?
Have you ever been to Iceland?
Have you ever been to Tokyo?
Have you ever been to Helsinki?
Have you ever been to Moscow?

Taip pat klausimai užduodami, jei norima paklausti apie veiksmą – ką žmogus yra daręs, nuveikęs gyvenime iki dabarties taško, kokia jo patirtis. Klausiame:
Have you seen a lion? Ar esi matęs liūtą?
Have you eaten sushi? Ar esi valgęs suši?
Have you met a famous person? Ar esi sutikęs įžymų žmogų?
Have you written a book? Ar esi parašęs knygą?
Have you been married? Ar esi buvęs santuokoje?
Have you ever ridden a horse? Ar esi kada nors jodinėjęs arkliu?
Have you ever driven a lorry? Ar esi kada nors vairavęs sunkvežimį?
Have you ever worked in a bank? Ar esi kada nors dirbęs banke?
Have you ever broken your arm? Ar esi kada nors susilaužęs ranką?
Have you ever been in love? Ar esi kada nors mylėjęs?

_________________________________________

Jūs matote tik dalį pamokos. Visą pamoką matysite ją nusipirkę.

PIRKTI PAMOKAS – KAINA

Išbandykite B1 , B2 ir B15 pamokas nemokamai.

Jei pirkote pamoką: PRISIJUNGTI

Papildoma informacija el. paštu: pagalba@angluabc.lt arba telefonu: +370 622 99111

This entry was posted in Be kategorijos. Bookmark the permalink.

Comments are closed.