PAMOKŲ TURINYS

PRADINIS LYGIS – BEGINNER

B1 (išbandykite nemokamai)

♦ Pasisveikinimo frazės.
♦ Fonetiniai garsai ir jų žymėjimas.
♦ Neįprastų garsų tarimo pratimai.
♦ Abėcėlė.
♦ Atsisveikinimo frazės.
♦ Idioma.

B2 (išbandykite nemokamai)

♦ Fonetiniai garsai, jų žymėjimas.
♦ Tarimo taisyklės (snake , cake , car , bar ).
♦ Susipažinimo frazės.
♦ Pažintis su Mege.
♦ Veiksmažodis to be (būti) – vartai į veiksmažodžių lobyną.
♦ Įvardžiai.
♦ Idioma.

B3

♦ Žodžio kirtis, jo žymėjimas.
♦ Žodžių rašyba ir sakymas paraidžiui (spelling).
♦ Tolimesnė pažintis su veiksmažodžiu būti (to be). Jo vartojimas sakiniuose.
♦ Daugiskaitos įvardžiai.
♦ Nežymimasis artikelis a.
♦ Šnekamosios kalbos frazės.
♦ Idioma.

B4

♦ Pasaulio šalys, tautybės.
♦ Pagrindinės frazės:
Where are you from? (Iš kur esi?) ir Where do you come from? (Iš kur esate kilęs?) What is your nationality? (Kokia jūsų tautybė?) What is the capital of Lithuania? (Kas yra Lietuvos sostinė?).
♦ Veiksmažodžio to be (būti) trupma teigiama forma ir vartojimas sakiniuose. Išsireiškimai, vartojami su veiksmažodžiu to be.
♦ Aplinkybės at home, at work, at school, in the house, in the garden.
♦ Nežymimasis artikelis a/an (tęsinys).
♦ Būdvardžiai.
♦ Diktantas (iš pirmų trijų pamokų žodžių ir frazių).
♦ Žodžių sakymas paraidžiui (spelling).
♦ Idioma.

B5

♦ Pagrindinė frazė: What‘s your job? Pažintis su įvairiomis profesijomis.
♦ Pasaulio kalbos.
♦ Daiktavardžių daugiskaita.
♦ Neigiama veiksmažodžio to be forma.
♦ Angliškojo sakinio struktūra, jos ypatumai.
♦ Šnekamosios kalbos frazės. Klausimai su CAN (galėti).
♦ Idioma.

B6

♦ Pokalbiai. Šnekamosios kalbos frazės. Pirmųjų penkių pamokų apibendrinimas.
♦ Tolimesnė pažintis su nepažįstamuoju.
How old are you? What‘s your address? What‘s your telephone number?
♦ Pažints su skaitvardžiais nuo 1 iki 10.
♦ Šeima. Šeiminė padėtis. Klausimai apie šeimos narius.
How old is your son? Is your daughter single?
♦ Netaisyklinga daiktavardžių daugiskaita.
♦ Įvardžiai. Įvardžių YOU ir YOUR subtilybės.
♦ Idioma.

B7

♦ Pokalbiai. Šnekamosios kalbos frazės. What are you interested in? What‘s your hobby?
♦ Įvardžio ir artikelio sąveika sakinyje. Pavyzdžiai.
♦ Trumpas įvadas į skaičiuotinus ir neskaičiuotinus daiktavardžius.
This – šis, ši. That – tas, ta.
♦ Spalvos. What‘s your favourite colour?
♦ Skaitvardžiai nuo 10 iki 20. Nulio ypatybės.
♦ Klausiamieji to be sakiniai.
♦ Prielinksniai IN ON AT. Jų vartojimas sakiniuose su vietos aplinkybėmis.
♦ Frazės: good at, bad at, angry with, kind of you.
♦ Idioma.

B8

♦ Pokalbiai. Šnekamosios kalbos frazės Here you are. You are welcome.
♦ Trumpi atsakymai į to be klausimus.
♦ Vertimo pratimas.
These – šie, šios. Those – tie, tos.
♦ Mano namai – mano tvirtovė. My home is my fortress. Namas, kambariai, aukštai.
♦ Kelintiniai skaitvardžiai nuo 1 iki 10.
♦ Išsireiškimai There is ir There are.
♦ Prielinksniai behind, next to, under.
♦ Idioma.

B9

♦ Pokalbiai. Klausimų žaidimas apie įžymybes.
♦ Prisistatymas. Pristatymas.
♦ Išvaizda.
How tall are you? What colour are your eyes?
♦ Frazių vertimo pratimas.
♦ Laikrodis, valandos. What‘s the time? (Big Benas, Prahos laikrodis)
♦ Savaitės dienos.
Which day of the week is it today?
Klausiamieji žodžiai:
What? Who? Where? When? Why? Which? How?
♦ Klausiamieji to be sakiniai su klausiamuoju žodeliu. Special questions.
♦ Idioma.

B10

♦ Šnekamosios kalbos frazės. How is life? Bless you.
♦ Bilieto įsigyjimas stotyje.
How much is it? (at the station).
What is this? What are these?
♦ Veiksmažodžio to be apžvalga. Vertimo iš lietuvių į anglų kalbą pratimas.
♦ Kitų veiksmažodžių bendratis.
♦ Įvadas į The Present Simple – Esamąjį paprastąjį laiką.
♦ Idioma.

B11

♦ Pokalbiai. Šnekamosios kalbos frazės. Not at all. You are on time.
♦ Būdo bruožai. Būdvardžiai apibūdinantys charakterio bruožus. What is he/she like? Kos jis? Kokia ji?
♦ Mėnesiai. Metai. When‘s your birtday? What‘s your favourite month?
♦ Metų laikai.
Seasons. Spring, summer, autumn, winter.
♦ Prielinksniai IN ON AT. Jų vartojimas sakiniuose su laiko aplinkybėmis.
The Present Simple – Esamasis paprastasis laikas. Teigiami sakiniai. Veiksmažodžiai su įvardžiais I, you, we, they.
♦ Idioma.

B12

♦ Pokalbiai. Šnekamosios kalbos frazės. See you tomorrow. See you next week. See you soon. It‘s good to see you again.
♦ Kūno dalys.
Parts of the body.
♦ Kirčio ženklas daugiaskiemeniuose žodžiuose.
♦ Kilmininko linksnis.
♦ Priešingos reikšmės būdvardžiai young – old, tall – short.
The Present Simple – Esamasis paprastasis laikas. Teigiami ir klausiamieji sakiniai su įvardžiais I, you, we, they. Išsireiškimai su veiksmažodžiu have.
♦ Idioma.

B13

♦ Pokalbiai. Frazės skambinant į biurą. Can/Could I speak to…? Could I take a message?
♦ Darbas. Žaidimas „Atspėk mano profesiją“ – klausimų praktikos pratimas.
♦ Daiktai darbo kabinete.
At the Office.
♦ Kiekiniai skaitvardžiai nuo 20-100, tūkstantis, milijonas.
The Present Simple – Esamasis paprastasis laikas. Special questions. Klausimai su klausiamaisiais žodeliais ir įvardžiais I, you, we, they.
♦ Idioma.

B14

♦ Šnekamosios kalbos frazės.
♦ Didžioji Britanija ir Jungtinė Karalystė. Great Britain and the United Kingdom.
♦ Dažnumo prieveiksmiai (always, sometimes ir kt ).
♦ Laikas. Minutės, pusvalandžiai, ketvirčiai (a.m., p.m.).
♦ Įprasta Megės diena.
♦ Daiktavardžių daugiskaitos rašybos taisyklės (a box – boxes, a company – companies)
The Present Simple. Neigiami sakiniai su įvardžiais I, you, we, they.
♦ Idioma.

B15 (išbandykite nemokamai)

♦ Darbo interviu. Job interview. Biuro darbuotojo ir darbininko pozicijos. Can you work hard? Can you work at weekends? Are you good at languages?
The Present Simple – Esamasis paprastasis laikas. Trečiasis vienaskaitos asmuo – he, she, it. Teigiami sakiniai.
♦ Patarimai kaip mokytis.
♦ Idioma.

B16

♦ Šnekamosios kalbos frazės. Pokalbis su Mege.
♦ Oras. What‘s the weather like? Beasmeniai sakiniai.
Kelintiniai skaitvardžiai nuo nuo 10 iki 100. What‘s the date today?
♦ The Present Simple
– Esamasis paprastasis laikas. Trečiasis vienaskaitos asmuo – he, she, it. Rašybos taisyklės. Teigiami ir klausiamieji sakiniai.
♦ Idioma.

B17

♦Transportas. Transport. Keliavimo būdai. Ways of travelling: go by, ride, cycle, give a lift.
How long does it take you to get to work? It takes me twenty minutes.

♦ Pokalbis su Mege.
The Present Simple – esamasis paprastasis laikas. Trumpi atsakymai į klausimus ir neigiami sakiniai su vienaskaitos trečiuoju asmeniu he, she, it.
♦ Idioma.

B18

♦ Sportas ir laisvalaikio veikla. Sport and leisure activities. Do you like skiing? Do you like travelling?
♦ Žodžio like ypatumai (look like, like that, like doing).

Let‘s go… Why don‘t we see..? Dialogai.
♦ Klausimų kampelis. Klausimų praktikos ir vertimo pratimai.
♦ Idioma.

B19

♦ Drabužių parduotuvėje. At the clothes shop. Dialogas.
♦ Liepiamoji nuosaka.
♦ Dialogas su Mege.
♦ Žodžių go, come ir get reikšmė bei vartojimas.
♦ Klausimų kampelis. Vertimų pratimai. II dalis. Neiginiai klausimuose.
♦ Idioma.

B20

♦ Maistas. Food. Skaičiuotinai, neskaičiuotinai daiktavardžiai. Frazė Would you like..?
♦ Žodeliai some/any. Dialogas.
♦ Klausimai su
How much? How many?
♦ Įvardžiai me, him, her, it, you, us, them.
The Past Simple – būtasis paprastasis laikas. Klausimai ir neiginiai. Did you…? I didn‘t…
♦ Veiksmažodžiai su prielinksniu to: talk to, speak to, listen to.
♦ Idioma.

B21

♦ Nusikaltimai ir nusikaltėlai. Crimes and criminals.
♦ Būdvardžių laipsniavimas. I dalis – aukštesnysis būdvardžių laipsnis.
♦ Žodžių do ir make vartojimas
The Past Simple – būtasis paprastasis laikas. Teigiami ir neigiami sakiniai. Taisyklingieji ir netaisyklingieji veiksmažodžiai.
♦ Veiksmažodžių formos.
♦ Idioma.

B22

♦ Krypties nusakymas. Directions. Pokalbiai.
♦ Būdvardžių laipsniavimas. II dalis – aukščiausias būdvardžių laipsnis. Posakia
i su as…as (as tall as). Žodelis so su būdvardžiais.
The Past Simple. Veiksmažodžio to be forma praeityje – was/were. Netaisyklingieji veiksmažodžiai (tęsinys).

♦ Iš Megės dienoraščio. Pasakojimas A SLEEPLESS NIGHT (Bemiegė naktis).
♦ Klausimo su žodeliu Who ir What sudarymo ypatybė. Klausimų sudarymas pasakojimui.
♦ Idioma.

B23

♦ Pinigai. Money. Money doesn‘t grow on trees. Pinigai ant medžių neauga. Frazė can afford.
Oro uoste. At the airport. Frazės.
Žodis could (žodžio can mandagesnė išraiška ir būtojo laiko atitikmuo).
Taisyklingųjų veiksmažodžių galūnės –ed tarimo taisyklės. Netaisyklingieji veiksmažodžiai (tęsinys).
British English ir American English kalbų skirtumai.
Veiksmažodis have ir jo atitikmuo have got.
♦ Idioma.

B24

♦ Darbo interviu. II dalis. Job interview. Part II
Žymimasis artikelis the.
Žodžiai little (a little), few (a few) ir jų ypatybės kalbos vartojime.
Būdvardžiai su galūne –ed ir –ing.
Prieveiksmiai.
Sudėtinis sakinys. Jungtukai and, but, so, because.

♦ Idioma.

B25

♦ Pasimatymai, vestuvės, gimimas. Dating, wedding, birth.
♦ Žodžių junginiai su get (get dark, get lost, get hungry).
♦ Sakinio struktūra. Jungiamieji žodeliai which, who, what, where.
♦ Būsimasis laikas. The Future Simple Tense. Teigiami, neigiami ir klausiamieji sakiniai.
♦ Pokalbis su nepažįstamuoju. Megės pažintis su vaikinu Denu.
♦ Pradinio kurso apibendrinimas.
♦ Idioma.

TURINTIEMS PAGRINDUS – ELEMENTARY

E1

Susipažinusiems su anglų kalbos pagrindais Beginner lygyje, Elementary lygio pamokose gilinamos žinios pristatant platesnį žodyną, daugiau frazių, idiomatinių posakių. Šios pamokos metu pateikiama asmeninė informacija užsakant viešbutį ir atvykus į jį. British English ir American English – britų bei amerikiečių anglų kalbos skirtumai. Esamasis Paprastasis – The Present Simple laikas. Fraziniai veiksmažodžiai talk to, go to ir go for. Pasakojimas apie poną Brigsą (I dalis). Idioma.

E2

Pamokos tema – drabužiai. Megė drabužių parduotuvėje. Žodžiai too ir enough. Situacija į kurią pakliuvo Megė (per ilgos ir per trumpos kelnės). Pasakojimo apie poną Brigsą II dalis. Gramatikos skyrelyje – veiksmažodžio būti esamojo laiko klausiamoji forma. Fraziniai veiksmažodžiai – shout to / shout at, look at / look for, look after. Pamokos pabaigoje – idioma.

E3

Pamokos tema – namų interjero dizainas. Pokalbiai telefonu. Frazės surinkus neteisngą telefono numerį. Megės susitikimas ir pokalbis su klientu. Gramatikos skyrelyje – veiksmažodžio to be (būti) vartojimo subtilybės. Frazės there is ir there are, prielinksniai under, between, opposite, behind, in front of, next to, above, below. Idioma.

E4

Nnaujos daugiskaitos rašybos taisyklės, skaičiuotiniai ir neskaičiuotiniai daiktavardžiai jų vartojimas sakiniuose, frazės su vietos prielinksniais in, on, at, bei žymimojo artikelio the vartojimas. Automobilio dalys, nelaimingas atsitikimas kelyje. Idioma.

E5

Medicininiai terminai, žodžiai, apibūdinantys galvos, dantų, nugaros ir kitokį skausmą. Kaip registruotis pas gydytoją. Dažnai pasitaikančios gydytojo ir paciento frazės, patarimai (should/souldn‘t). Žodžio want ypatybės. Fraziniai veiksmažodžiai put on/ take off. Idioma.

E6

Sakinio konstrukcija su žodžiu want (tęsinys, praktika). Present Simple laiko vartojimo taisyklės. Fraziniai junginiai. Žodynas ir frazės pinigų tema. Idioma.

E7

Sąlygos sakiniai – pirmasis sąlygos sakinys. Būsimojo laiko daryba bei žodžio shall naudojimas. Gyvenimo mieste privalumai ir trūkumai. Prielinksnis to su žodžiais: listen, speak, talk, happen, belong. Idioma.

E8

Gerundijus. Esamasis Tęstinis laikas, daryba. Teigiami, neigiami sakiniai. Gyvenimo kaime privalumai ir trūkumai. Fraziniai junginiai. Kiti prielinksnio on vartojimo atvejai. Idioma.

E9

Esamojo tęstinio laiko klausimai ir vartojimas. Klausimų praktika. Žodžio get vartojimo ypatybės. Šnekamosios kalbos posakiai. Idioma.

E10

Esamojo paprastojo ir esamojo tęstinio laikų vartojimo skirtumai. Pavyzdžiai. Posakis Be going to. Fraziniai junginiai. Kartojimo praktika. Idioma.

E11

Modaliniai veiksmažodžiai can could, may might. The Past Simple laiko kartojimas, vartojimo taisyklės. Krypties nusakymo frazės. Idioma.

E12

Modaliniai veiksmažodžiai must ir have to. The Past Simple laiko kartojimas, vartojimo taisyklės. Žodynas ir frazės valgio gaminimo tema. Gaminame cepelinus. Idioma.

E13

Veiksmažodžio to be vartojimas būtajame laike (kartojimas). Antrasis sąlygos sakinys. Pamokos tema – Atostogos. Idioma.

E14

Antrasis sąlygos sakinys. Praktika. Būtasis tęstinis laikas. The Past Continuous Tense. Įvardžiai myself, yourself, themselves ir kiti. Frazė – each other – vienas kitą. Idioma.

E15

Būtasis tęstinis laikas. Tęsinys. Praktika. Žodžių junginys either or/ neither nor – arba tai arba kita. Švietimo sistema. Idioma.

ŽODYNO PRAKTIKA (audio įrašas ir užrašai)

Ž1 (Ž pratimai prieinami įsigijus B1-B25 pamokas)

Žodyno plėtimo pratimas. DAIKTAVARDŽIAI – NOUNS. Žodyno plėtimo pratimuose daiktavardžius pristatau be artikelio. Apie artikelius ir jų vartojimą sužinosite pamokose. Žodžio reikšmių gali būti labai daug, čia pateikiu vieną ar dvi reikšmes.

Ž2

Žodyno plėtimo pratimas. BŪDVARDŽIAI – ADJECTIVES. Būdvardžių laipsniavimas ir galūnių –ing bei –ed vartojimas būdvardžiuose pristatomas pamokose.

Ž3

Žodyno plėtimo pratimas. VEIKSMAŽODŽIAI – VERBS. Tiek daiktavardžiai, tiek veiksmažodžiai dažnai sutampa. Tas pats žodis gali būti daiktavardžiu arba veiksmažodžiu. Kartais jie būna visiškai vienodi, kartais tik kirčio vieta skiriasi. Tad dabar – veiksmažodžiai bendratyje. Juos pristatau be dalelytės to. Apie bendraties dalelytę to mokykitės pamokose.

Ž4

Žodyno plėtimo pratimas. FRAZINIAI VEIKSMAŽODŽIAI – PHRASAL VERBS. Fraziniai veiksmažodžiai vartojami su tam tikrais šalia esančiais žodeliais. Jų reikšmių yra labai daug. Siūlau įsidėmėti pateikiamus frazinius veiksmažodžius.

Ž5

Žodyno plėtimo pratimas. VEIKSMAŽODŽIŲ FPRMOS – VERB FORMS. Kad būtų lengviau įsidėmėti netaisyklinguosius veiksmažodžius, juos pateiksiu tokia tvarka: pirma – veiksmažodžiai, kurių visos trys formos vienodos, toliau – veiksmažodžiai, kurių antra forma sutampa su trečiąja ir galiausiai veiksmažodžiai, kurių visos trys formos skiriasi. Apie veiksmažodžių formas mokykitės pamokose.

Ž6

Žodyno plėtimo pratimas. VEIKSMAŽODŽIŲ FORMOS – VERB FORMS (tęsinys).

Ž7

Žodyno plėtimo pratimas. ŽODŽIAI.

Ž8

Žodyno plėtimo pratimas. ŠNEKAMOSIOS KALBOS FRAZĖS I DALIS.

Ž9

Žodyno plėtimo pratimas. ŠNEKAMOSIOS KALBOS FRAZĖS II DALIS.

Ž10

Žodyno plėtimo pratimas. Sakinių konstrukcijos.

Ž11

Žodyno plėtimo pratimas. Fraziniai veiksmažodžiai.

Ž12

Žodyno plėtimo pratimas. Idiomos.

This entry was posted in angluABC.lt pamokos internete. Bookmark the permalink.

Comments are closed.